बिशेस्वर प्रसाद यादव

बिशेस्वर प्रसाद यादव

फार्म प्रबन्धक

Chief

yadavbisheshwar117@gmail.com

राम प्रसाद अधिकारी

राम प्रसाद अधिकारी

अधिकृत स्तर छैठौं

प्राविधिक

९८५७०३८५३३

chanjuji2@gmail.com

तुलसीराम बाँस्तोला

तुलसीराम बाँस्तोला

सहायक स्तर पाँचौ

technician

९८४१८५५६५९

tulashibastola@gmail.com

शिव प्रसाद पोखरेल

शिव प्रसाद पोखरेल

सह लेखापाल

Financial administration

९८६७६००२३८

shiv42pokharel@gmail.com

किरन सापकोटf

किरन सापकोटf

प्राविधिक पाँचौ

Technical Section

९८४५७२२४१८

करन बोहोरा

करन बोहोरा

प्राविधिक

Technical

९८६५५७४९२३

गौरीशंकर जोशी

गौरीशंकर जोशी

प्राविधिक

Technical

९८६३०८०२०२

सुशिल राना

सुशिल राना

प्राविधिक चौथो

Technical Section

९८६७१६०१७५

सन्त बहादुर क्षेत्री

सन्त बहादुर क्षेत्री

कार्यालय सहयोगी

Administration

९८४५६१३७१९

योगेन्द्र बलामी

योगेन्द्र बलामी

हलुका सवारी चालक

Office

९८४१०३७३९०

दिनेश अधिकारी

दिनेश अधिकारी

कार्यालय सहयोगी

Administration

९८४२९९७४१४

विष्णु बहादुर बस्नेत

विष्णु बहादुर बस्नेत

कार्यालय सहयोगी

Administration

९८४५२७१०९१

राममाया बलामी

राममाया बलामी

कार्यालय सहयोगी

Administration

मानदेव यादव

मानदेव यादव

कार्यालय सहयोगी

Administration

Website Views: