क्र.सं. शीर्षक प्रकाशक प्रकाशित मिति
१. आ.व.२९७९।०८० का लागी दाना चोकर खरिद सम्बन्धी राष्ट्री स्तरको बोलपत्र आवहान सम्बन्धी सूचना । Goat Development Farm Chitlang Makawanpur २०२२-०८-३१ सूचना हेर्नुहोस्
२. आ.व.२०७९।०८० का लागी यस फार्म लाइ आवश्यक दाना चोकर खरिद सम्बन्धी राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आवहान सम्बन्धी सूचना । बाख्रा विकास फार्म, चित्लाङ २०२२-०८-३१ सूचना हेर्नुहोस्
Website Views: