क्र.सं. शीर्षक प्रकाशक प्रकाशित मिति
१. राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना GDF Chitlang २०२३-०६-१९ सूचना हेर्नुहोस्
२. चोकर र दाना आपूर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना/चौथो पटक GDF २०२२-०१-११ सूचना हेर्नुहोस्
३. चोकर र दाना आपूर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना/तेस्रो पटक GDF २०२१-१२-२३ सूचना हेर्नुहोस्
४. चोकर र दाना आपूर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना/ दोस्रो पटक GDF २०२१-११-१७ सूचना हेर्नुहोस्
५. चोकर र दाना आपूर्ति सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना GDF २०२१-१०-३१ सूचना हेर्नुहोस्
६. चोकर र दानाको दरभाउ बोलपत्र आव्हान 2020-08-16 २०२०-०८-१७ सूचना हेर्नुहोस्
Website Views: